Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku

Projekt
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I - III"
    
                            

CELE PROJEKTU

        Wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka.

        Rozwijanie i doskonalenie zdolności uczniów.

        Rozwijanie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie jego wiary we
    własne siły i osiągnięcia sukcesu.

        Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności, kreatywności i zainteresowań.

        Przełamywanie niechęci, bojaźni i rezygnacji przy napotykaniu trudności.

 

 

Zapewniono uczniom klas I – III bogatą ofertę zajęć dodatkowych przez zwiększanie aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach (np. poprzez stosowanie metody dramy, gier dydaktycznych, ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje wspierane nowoczesnymi programami komputerowymi).

Po rozpoznaniu potrzeb uczniów w naszej szkole prowadzono zajęcia:

- gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej korygujące wady postawy  dzieci prowadzący: mgr Wiesław Kulczak;

- wspieranie uczniów uzdolnionych, rozwijanie zdolności matematycznych prowadząca: mgr Małgorzata Gurbała;

- likwidacja, minimalizacja problemów logopedycznych, zaburzeń komunikacji społecznej – prowadzenie: mgr Barbara Ledwoch;

- likwidacja zagrożeń dysleksji, wspieranie ucznia z trudnościami w nauce prowadząca: mgr Cecylia Bojda.

 

 

     

   Copyright © 2010